Drepturile consumatorilor

 

Clienţii finali de energie electrică au următoarele drepturi:

a)să aibă acces la reţelele electrice de interes public şi să consume energie electrică în conformitate cu prevederile contractului de furnizare;

b)să solicite furnizorului modificarea şi completarea contractului de furnizare şi a anexelor la acesta sau să iniţieze acte adiţionale la contracte, atunci când apar elemente noi ori când consideră necesară detalierea sau completarea unor clauze contractuale;

c)să aibă acces pentru citire la grupurile de măsurare pentru decontare;

d)să solicite furnizorului sau operatorului de distribuţie să ia măsuri pentru remedierea defecţiunilor şi a deranjamentelor survenite în reţelele electrice;

e)să primească despăgubiri de la furnizor, operator de reţea sau alt client final, conform prevederilor contractuale, când i se produc daune din vina acestora ori în cazul nerespectării indicatorilor de calitate a energiei;

f)să se asocieze voluntar în vederea reprezentării intereselor clienţilor, conform reglementărilor ANRE;

g)să achiziţioneze energia electrică pe bază de contract bilateral de la un furnizor de energie, indiferent de statul membru în care este înregistrat furnizorul, cu condiţia să respecte normele aplicabile de comercializare şi de echilibrare stabilite pe teritoriul României;

h)să schimbe furnizorul, conform unei proceduri aprobate de ANRE;

  • Procedura stabileşte în principal etapele procesului de schimbare a furnizorului, modalitatea de stingere a obligaţiilor de plată datorate de clientul final furnizorului ce urmează a fi schimbat, datele ce pot fi solicitate de clientul final sau de noul furnizor în procesul de schimbare, precum şi operatorii economici care sunt obligaţi să le furnizeze.

  • Procedura trebuie să garanteze unui client care doreşte să schimbe furnizorul, cu respectarea condiţiilor contractuale, că această schimbare se poate realiza în termen de 3 săptămâni de la iniţierea acesteia

i)să încheie contracte cu mai mulţi furnizori de energie în acelaşi timp, pentru un singur loc de consum, drept ce le revine exclusiv clienţilor noncasnici de mari dimensiuni, a căror putere maximă aprobată prin avizul tehnic de racordare este stabilită prin reglementările ANRE;

j)să supună soluţionării autorităţii competente divergenţele rezultate din derularea contractelor încheiate în sectorul energiei electrice, în baza unor proceduri elaborate de autoritatea competentă;

k)să beneficieze de serviciile unui mediator, în condiţiile Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea soluţionării extrajudiciare a litigiilor apărute pe piaţa de energie electrică;

l)să denunţe unilateral contractul de furnizare în condoțiile stabilite legal sau contractual

Dreptul clienţilor finali de alegere a tarifelor

(1)Clienţii finali prevăzuţi au dreptul să opteze pentru oricare dintre tarifele reglementate aplicabile categoriei din care fac parte sau să beneficieze de serviciul universal, în condiţiile stabilite prin reglementările ANRE.

(2)Clienţii casnici au dreptul de a opta pentru orice modalitate de plată pe care furnizorul o pune la dispoziţie.

(3)Clienţii finali nu mai pot reveni la tarife reglementate dacă şi-au exercitat dreptul de eligibilitate.

[al2fb_like_button][al2fb_login]

Share This