Descrierea taxelor din factura de energie electrică

TVA

Conform Codului fiscal, TVA este un impozit indirect suportat de consumatorul final al bunului/serviciului respectiv. TVA este un impozit încasat  in ciclul economic si apoi se virează la bugetul de stat.

Baza de impozitare a TVA este reglementata de art. 137 din codul fiscal:

– pentru livrari de bunuri si prestari de servicii  – valoarea care urmeaza sa fie obtinuta de furnizor ori prestator din partea cumparatorului
– impozitele si taxele, daca prin lege nu se prevede altfel

Energia electrica este inclusa in sfera de aplicare a TVA iar prin legislatie speciala se aplica si componentelor mentionate in factura.

Cazurile in care se aplica scutirile de la plata  TVA sunt aratate de legislatia fiscala.

Intrucat nu exista nicio prevedere legala care sa arate contrariul , TVA se aplica la componenetele  calculate in factura emisa de furnizorul de energie electrica, iar consumatorul este obligat sa plateasca TVA-ul facturat. 

Acciza

constituie venit la bugetul statului. Este o taxa speciala de consumatie care se aplica produselor din tara si din import, suportata de consumatori. Acciza la energie electrica se stabilește conform Codului Fiscal și se calculează la cursul stabilit in prima zi lucratoare a lunii octombrie a anului fiscal anterior, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Conform Codului fiscal,  art. 206^19 alin.(2) Energia electrica este supusa accizelor, iar acciza va deveni exigibila la momentul furnizarii energiei electrice catre consumatorii finali.

Art. 206^51 prevede :
(1) Accizele sunt venituri la bugetul de stat. Termenul de plata a accizelor este pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei în care accizele devin exigibile, cu excepţia cazurilor pentru care prezentul capitol prevede în mod expres alt termen de plata.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), în cazul furnizorilor autorizaţi de energie electrica sau de gaz natural, termenul de plata a accizelor este data de 25 a lunii urmatoare celei în care a avut loc facturarea catre consumatorul final.

Contributia pentru cogenerarea de inalta eficienta

este reglementata prin Ordinul 12 din 25 februarie 2011, emis de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, si a intrat in vigoare la data de 1 aprilie 2011.

Conform acestui Ordin furnizorii de energie electrică au obligaţia de a factura clienţilor contribuţia pentru cogenerare de înaltă eficienţă.

Consumatorii de energie electrică au conform aceluiaşi Ordin obligaţia să achite contravaloarea sumelor facturate, iar în cazul întârzierii la plată, au obligaţia să plătească penalităţi pentru întârziere în aceleaşi termene şi condiţii cu cele prevăzute în contract pentru plata energiei electrice.

Temeiul legal :  Ordinul ANRE nr. 12/2011 prevede in art 3 alin (3) faptul ca la valoarea calculate se aplica TVA.

Certificate verzi

Promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie (E-SRE) reprezintă un imperativ al perioadei actuale motivat de: protecţia mediului, creşterea independenţei energetice faţă de   importuri prin diversificare asurselor de aprovizionare cu energie, precum şi motive de ordin economic şi de coeziune socială.

—Sursele regenerabile de energie, care beneficiaza prin lege de schema de sprijin/sistemul de promovare, sunt: energia hidro utilizata în centrale cu o putere instalata de cel mult 10 MW, energia eoliana, energia solara, energia geotermala si gazele combustibile asociate, biomasa, biogaz, gaz de fermentare a deseurilor, gaz de fermentare a namolurilor din instalatiile de epurare a apeloruzate.

—Certificatul verde este un  titlul ce atestă producerea din surse regenerabile de energie a unei cantităţi de 1 MWh energie electrică. Certificatul verde se poate tranzacţiona, distinct de cantitatea de energie electrică pe care acesta o reprezintă, pe o piaţă organizată, în condiţiile legii

—Utilizarea surselor regenerabile de energie prezintă o serie de avantaje, dintrecare cele mai importante sunt:

– economii de resurse primare si implicit reducerea emisiilor de CO2

– aplicarea în practică a celor mai moderne soluţii energetice

– costuri de producţie şi exploatare mici

– utilizarea energiei electrice pentru nevoile proprii şi pomparea surplusului în sistemul energetic naţional, devenind astfel şi producători de energie electrică, ceea ce conduce la eficientizarea investiţiei.

Certificate verzi se factureaza in factura de energie electrica transmisa consumatorilor finali, valoarea certificatelor verzi se facturează separat fata de tarifele/preţurile pentru energia electrica, precizandu-se pe factură obligatoriu temeiul legal.

Valoarea certificatelor verzi reprezintă produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate (CV/MWh) estimate de către ANRE, cantitatea de energie electrică facturată (MWh) şi preţul mediu ponderat al certificatelor verzi tranzacţionate pe piaţa centralizată a certificatelor verzi în cele mai recente 3 luni de tranzactionare încheiate. În cazul în care, în cele 3 luni precedente, cantitatea cumulată de certificate verzi tranzacţionată pe piaţa centralizată a certificatelor verzi este mai mica de 100.000 de certificate verzi, durata de calcul a preţului mediu ponderat se extinde la cele mai recente 6 luni de tranzacţionare încheiate.

—Facturarea certificatelor verzi se aplica pentru consumul de energie electrica activa facturata, incepand cu data de 27.07.2012.

Emiterea certificatelor verzi este făcută de operatorul de transport şi sistem care emite lunar certificate verzi producătorilor pentru cantitatea de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie şi livrată efectiv în reţeaua electrică şi/sau la consumator.

—Furnizorii de energie electrică sunt obligaţi să achiziţioneze trimestrial un număr de certificate verzi echivalent cu produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi stabilite pentru anul respectiv şi cantitatea de energie electrică exprimată în MWh, furnizată trimestrial consumatorilor finali.

Intrucat nu exista o prevedere legala care sa arate contrariu, la valoarea facturată a certificatelor verzi se aplică taxa pe valoare adăugată (TVA). Plata certificatelor verzi de către consumator se face la aceleași termene și în aceleași condiții în caz de întârziere (penalități, preavizare, deconectare, reziliere contract) cu cele prevăzute în contract pentru plata consumului de energie electrică.

Cadrul legal care definește certificatele verzi este constituit de Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificări și completări conform Legii nr. 139/2010, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2011 și Legii nr. 134/2012.

Temeiul legal care reglementează facturarea certificatelor verzi de către furnizorul de energie electrică consumatorilor finali este reprezentat de Legea nr. 134/2012, art. 8, alin. (4), (5), (6).

[al2fb_like_button][al2fb_login]

Share This